Přihlášky ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení správních činností, přízemí, kanc. č. 119 nebo 1. patro, kanc. č. 211.

Základní informace: Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o získání řidičského oprávnění se řídí § 32 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce podle § 39 odst. 2 písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.

Lhůta pro vyřízení: Zkouška je zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Kdo je oprávněn podat žádost: Výhradně provozovatel autoškoly.

Formuláře ke stažení:
 

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Správní poplatek: Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Tento poplatek je žadatel povinen zaplatit v pokladně úřadu před zahájením zkoušky.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 504 nebo 505Počet zobrazení: 9738 | Aktualizováno: 23. 04. 2015