Prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
- situační nákres současného stavu na kopii katastrální mapy s vyznačením navrhovaných změn - u dělených parcel předložit geometrický plán - bližší odůvodnění žádosti (přílohy: např. projekt zalesnění apod.) - vyjádření Lesního odborného hospodáře - doklad, že prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa je v souladu se záměry územního plánování.

Základní informace:
Jedná se o řízení, ve kterém orgán státní správy lesů může rozhodnutím pozemky prohlásit za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník pozemků nebo jiný subjekt s jeho souhlasem

Další účastníci řízení:
Případní spoluvlastníci pozemku

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis prohlášení za les

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Orgán státní správy lesů může uložit dle § 54 odst. 1, písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění pokutu do výše 1 000 000 Kč tomu kdo bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 4243 | Aktualizováno: 29. 09. 2013