Registrace významného krajinného prvku

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Situační náčrt, doklad o vlastnictví k pozemkům, kterých se registrace týká.

Základní informace:

Významným krajinným prvkem (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Vedle VKP „ze zákona“ jimi mohou být části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje. Mohou to být mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků apod.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě žádosti vlastníků pozemků nebo z vlastního podnětu orgánu ochrany přírody.

Další účastníci řízení:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny.

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 5375 | Aktualizováno: 29. 09. 2013