Souhlas ke zřizování nebo rušení cest

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Situační náčrt, doklad o vlastnictví k pozemkům, kterých se rušení nebo zřizování cesty týká.

Základní informace:

Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí je dovoleno zřizovat nebo rušit jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti toho, kdo hodlá zřizovat nebo rušit veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území obcí.

Další účastníci řízení:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Vždy musí být doloženo vyjádření obce, na jehož území se cesta má zřizovat či rušit.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti není stanoven

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje, v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Lada KrnáčováPočet zobrazení: 5064 | Aktualizováno: 29. 09. 2013