Vyjádření (předběžná informace) k návrhu tras

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Viz tiskopis žádosti.

Základní informace:

Stavebník tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí je povinen navrhnout umístění stavby tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na tento fond. K návrhu tras se vždy vyjádří orgán ochrany zemědělského půdního fondu, přičemž ve svém vyjádření navrhne opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Vyjádření není třeba:

  • má-li se stavba trasy uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro umístění tras stanoveny regulačním plánem,
  • jsou-li součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, pro které byl vydán souhlas s odnětím podle § 9, návrhy tras
  • jedná-li se o návrh úpravy tras, nebo
  • jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

O vydání souhlasu k návrhu trasy žádá investor akce, případně jím pověřená fyzická či právnická osoba na základě plné moci.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis žádosti lze získat na Odboru životního prostředí, v informačním centru MěÚ a internetových stránkách města
ke stažení zde: Tiskopis žádosti o vyjádření k návrhu tras

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Postup podle správního řádu:

Vyjádření je předběžnou informací podle § 139 správního řádu k podmínkám pro vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Správní (případně jiný) poplatek:

Žádný.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Petr WalenkaPočet zobrazení: 5468 | Aktualizováno: 08. 09. 2021