Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Souhlas s dělením lesního pozemku

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
Geometrický plán, zdůvodnění žádosti, vyjádření Lesního odborného hospodáře.

Základní informace:
Jedná se o řízení, při kterém orgán státní správy lesů je součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa. Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení se zahajuje na žádost vlastníka pozemku.

Další účastníci řízení:
Případní spoluvlastníci pozemku.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města
ke stažení zde: Tiskopis Souhlas s dělením lesního pozemku

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 5517 | Aktualizováno: 29. 09. 2013