Souhlas vodoprávního úřadu

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

souhlas vodoprávního úřadu je třeba:

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty hráze vodního toku,
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Vlastníci pozemku nebo stavby, nebo jejich zmocněnec.

Další účastníci řízení:

 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • a další.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde: Žádost o udělení souhlasu

 Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu:

Souhlas je vydáván ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

Není stanoven.

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Související:

Souhlas je podkladem pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 9014 | Aktualizováno: 01. 11. 2018