Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Souhlas vodoprávního úřadu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
souhlas vodoprávního úřadu je třeba:
a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutináchm jakož i ke skladům, skládkám, popř. nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty hráze vodního toku,
e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastníci pozemku nebo stavby, nebo jejich zmocněnec

Další účastníci řízení:
- obec,
- správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
- správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
- a další.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde: Žádost o udělení souhlasu

 Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu :
Souhlas je vydáván ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:
Není stanoven.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Související:
Souhlas je podkladem pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 5205 | Aktualizováno: 01. 11. 2018