Stanovení dopravního značení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen.R.Tesaříka 19, 261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vydáním stanovení není dotčena povinnost získat další povolení např. pro zvláštní užívání komunikace nebo uzavírku komunikace.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele:
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Odboru silničního hospodářství, Gen. R. Tesaříka č. 19, č. dveří 211 (1. patro).
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno stanovisko, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout si jeho osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, ve zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, vlastník komunikace.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odbor silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 
Výjimka z dopravního značení
Z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích lze v odůvodněných případech udělit výjimku. Tiskopis formuláře žádosti o výjimku lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:
 
 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Za stanovení se nevyměřuje správní poplatek.

Opravné prostředky:
V záležitosti se nevydává rozhodnutí, opravný prostředek neexistuje

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Petra PazderkováPočet zobrazení: 7826 | Aktualizováno: 06. 02. 2023