Stavební povolení k vodním dílům

Adresa

Tyršova 108, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Základní informace

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.
Vodním dílem jsou např. studny, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, odkaliště.

Postup se nevztahuje na

Udržovací práce ve smyslu a postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dále se nevztahuje na jímky (žumpy) k akumulaci odpadních vod, vodovodní a kanalizační přípojky, vnitřní vodovody a kanalizace, průzkumné hydrogeologické vrty.

Lhůta pro vyřízení

Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci)

Další účastníci řízení

 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.

Formulář, kde je k dispozici

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup podle správního řádu

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek

 • stavba studny, čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
 • ostatní stavby vodních děl - 3000 Kč
 • prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč
 • souhlas se změnou stavby před dokončením - 500 Kč
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - 1000 Kč
 • souhlas s odstraněním stavby - 500 Kč
 • rozhodnutí o povolení odstranění stavby - 500 Kč
 • za vydání dodatečného povolení stavby studny a čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel: 300 + 300 Kč, k tomu se připočte poplatek za místní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč
 • za vydání dodatečného povolení ostatních staveb vodních děl: 3000 + 3000 Kč, k tomu se připočte poplatek zamístní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč

Opravné prostředky

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 8252 | Aktualizováno: 27. 01. 2017