Stavební povolení k vodním dílům

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.
Vodním dílem jsou např. studny, přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, zdrže, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů, včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, odkaliště.

Postup se nevztahuje na:

Udržovací práce ve smyslu a postupem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dále se nevztahuje na jímky (žumpy) k akumulaci odpadních vod, vodovodní a kanalizační přípojky, vnitřní vodovody a kanalizace, průzkumné hydrogeologické vrty.

Lhůta pro vyřízení:

Do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci)

Další účastníci řízení:

 • obec,
 • správce vodního toku (dotýká-li se řízení vodního toku),
 • správce povodí (může-li rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů v povodí),
 • osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena,
 • popř. další.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup podle správního řádu:

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

 • stavba studny, čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - 300 Kč
 • ostatní stavby vodních děl - 3000 Kč
 • prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč
 • souhlas se změnou stavby před dokončením - 500 Kč
 • rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením - 1000 Kč
 • souhlas s odstraněním stavby - 500 Kč
 • rozhodnutí o povolení odstranění stavby - 500 Kč
 • za vydání dodatečného povolení stavby studny a čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel: 300 + 300 Kč, k tomu se připočte poplatek za místní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč
 • za vydání dodatečného povolení ostatních staveb vodních děl: 3000 + 3000 Kč, k tomu se připočte poplatek zamístní šetření – za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu: 500 Kč

Opravné prostředky:

Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

 

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 6120 | Aktualizováno: 27. 01. 2017