Trvalý pobyt - ohlášení změny místa trvalého pobytu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel (dále také ohlašovna), Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 01, 1. patro,  

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  občan je povinen prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
•  doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nájemní smlouva nebo úředně ověřený písemný souhlas vlastníka nebo nájemce objektu, souhlas lze podepsat před zaměstnancem ohlašovny bez úředního ověření (opět doložit vlastnictví nebo nájem objektu).

Základní informace:
Místem trvalého pobytu občana je adresa, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, zaměstnání, rodiče nebo byt. Může mít pouze jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu označeným číslem popisným nebo evidenčním a určeném k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Postup:

  • při změně trvalého pobytu občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží potřebné doklady. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřená osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,

  • při ukončení trv. pobytu na území ČR občan v případě, že se rozhodne ukončit pobyt na území ČR písemně sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trv. pobytu a odevzdá občanský průkaz. Toto sdělení musí mít úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, že občan sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Sdělení lze zaslat datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • žádost o zaevidování adresy pro doručování se podává v místě trvalého pobytu občana v listinné podobě, musí obsahovat úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, že žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Žádost může podat i datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým popisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro vyřízení:
Ihned po zaplacení správního poplatku.

Formulář je k dispozici:
Na MěÚ Příbram, odd. evidence obyvatel.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
•  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 328/1992 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Postup podle správního řádu :
•  v případě, že ohlašovna zjistí při hlášení změny pobytu nedostatky nebo rozpory v předložených dokladech,
•  pokud občan po výzvě v dané lhůtě nedostatky neodstraní, bude rozhodnuto o nezaevidování změny pobytu,
•  pokud jsou údaje a doklady v pořádku, ohlašovna změnu zaeviduje bez použití správního řádu.

Náležitosti žádosti:
Z žádosti – přihlašovacího lístku musí být zřejmé, kdo a na jakou adresu se hlásí.

Správní (případně jiný) poplatek:
•  správní poplatek za změnu trvalého pobytu je 50 Kč,
•  správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území České republiky je 100,- Kč.

Opravné prostředky:
Odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Poznámky: 
Z místa trvalého pobytu se občan neodhlašuje. Nové přihlášení ruší starý údaj.

Kde získáte další informace:
•  tel. 318 402 577, 318 402 584.
•  další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:
Renata MorováPočet zobrazení: 16960 | Aktualizováno: 22. 01. 2019