Trvalý pobyt - ohlášení změny místa trvalého pobytu

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel.

Další potřebné doklady, informace apod.

 • občan je povinen prokázat totožnost platným občanským průkazem, event. cestovním pasem nebo řidičským průkazem,
 • nájemní smlouva nebo úředně ověřený písemný souhlas vlastníka nebo nájemce objektu, souhlas lze podepsat osobně na městském úřadě.

Základní informace

Místem trvalého pobytu občana je adresa, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, zaměstnání, rodiče nebo byt. Může mít pouze jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu označeným číslem popisným nebo evidenčním a určeném k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
 • žádost o zaevidování adresy pro doručování.

Postup

 • při změně trvalého pobytu občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží potřebné doklady. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce. Za občana může změnu trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřená osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem,
 • při ukončení trvalého pobytu na území ČR občan v případě, že se rozhodne ukončit pobyt na území ČR, písemně sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu a odevzdá občanský průkaz. Toto sdělení musí mít úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, že občan sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Sdělení lze zaslat datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • žádost o zaevidování adresy pro doručování se podává v místě trvalého pobytu občana v listinné podobě, musí obsahovat úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, že žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Žádost může podat i datovou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým popisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Lhůta pro vyřízení

Ihned po zaplacení správního poplatku.

Formulář je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení evidence obyvatel.

Právní předpis podle kterého se postupuje

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

Postup podle správního řádu

 • v případě, že ohlašovna zjistí při hlášení změny pobytu nedostatky nebo rozpory v předložených dokladech,
 • pokud občan po výzvě v dané lhůtě nedostatky neodstraní, bude rozhodnuto o nezaevidování změny pobytu,
 • pokud jsou údaje a doklady v pořádku, ohlašovna změnu zaeviduje bez použití správního řádu.

Správní (případně jiný) poplatek

 • správní poplatek za změnu trvalého pobytu je 50 Kč,
 • správní poplatek za ukončení trvalého pobytu na území České republiky je 100,- Kč.

Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Poznámky

Z místa trvalého pobytu se občan neodhlašuje. Nové přihlášení ruší starý údaj.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:

Renata MorováPočet zobrazení: 24458 | Aktualizováno: 22. 01. 2019