Udělení licence pro funkci lesního odborného hospodáře

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba je nutné doložit tyto náležitosti:
- jméno a příjmení, trvalý pobyt, RČ, číslo OP
- obchodní jméno , pokud pod tímto jménem podniká
- identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno
- označení předmětu licence
- doklad o dosažení vzdělání
- popis dosavadní odborné lesnické praxe

Základní informace:
Jedná se o řízení, ve kterém orgán státní správy lesů uděluje fyzické nebo právnické osobě licenci potřebnou k výkonu funkce lesního odborného hospodáře.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Zájemce splňující obecné a zvláštní podmínky pro udělení licence

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města.
ke stažení zde: Tiskopis - Udělení licence

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. - vyhláška č.100/1996 Sb.(kterou se stanoví náležitosti žádosti).
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek za udělení nové licence činí 1000 Kč, při prodloužení platné licence 500 Kč.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 3813 | Aktualizováno: 29. 09. 2013