Úprava styku s nezletilým dítětem

Adresa

Tyršova 107, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Postup

Příklad:
Jsem rozvedený a mám dva syny z prvního manželství, kteří byli svěřeni do péče matky. Styk s dětmi dosud probíhal po dohodě s matkou. Nyní mi matka bezdůvodně odmítá syny předávat ke styku o víkendech. Mám zájem se s dětmi stýkat a podílet se i nadále na jejich výchově. Jak mám postupovat?

Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
V tomto konkrétním případě může otec využít svého práva a podat návrh na úpravu styku u místně příslušného okresního soudu, kde byl doposud veden opatrovnický spis nezletilého. Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.

Aby rodič mohl realizovat svá práva a povinnosti vyplývající z jeho rodičovské zodpovědnosti, musí mít možnost se s dítětem stýkat a výchovně na něj působit.
Problematiku styku nezl. dítěte a rodiče řeší § 27 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah styku rodiče s dítětem je závislý na mnoha okolnostech na straně dítěte i druhého rodiče. U dítěte je to především otázka jeho věku. Starší dítě se již může k rozsahu styku samo vyjádřit a podstatnou roli hraje i vztah dítěte ke druhému rodiči, tj. zda se dítě před rozhodováním soudu s rodičem již stýkalo a je na něj zvyklé. Přihlížet je třeba i k různým mimoškolním aktivitám dítěte, na nichž by dítě úpravou styku nemělo být podstatněji kráceno.

Rozhodování o úpravě styku rodiče s dítětem je v praxi otázkou velmi citlivou a tam, kde jsou vztahy mezi rodiči vážně narušeny, je i výkon takového rozhodnutí značně problematický.
Otázka, zda bylo oprávněnému rodiči bráněno ve styku s dítětem bezdůvodně, se může stát předmětem poměrně složitého dokazování. V krajním případě pro objektivní posouzení věci může soudu pomoci znalecký posudek z oblasti dětské psychologie případně psychiatrie (takový posudek je však značně finančně nákladný nehledě na to, že může samotné rozhodnutí soudu značně časově protáhnout).

Jestliže rodič, kterému bylo dítě svěřeno do výchovy, brání druhému rodiči ve styku s nezletilým dítětem i po obdržení pravomocného rozsudku o úpravě styku, může oprávněný podat soudu návrh na výkon rozhodnutí.
Soud následně vyzve ve smyslu § 272 odst. 2 o.s.ř. toho rodiče, který se odmítá podrobit soudnímu rozhodnutí nebo neplní soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí a úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, aby se soudnímu rozhodnutí podrobil nebo soudem schválenou dohodu plnil. Za této situace může být soudem požádám orgán sociálně-právní ochrany k potřebné součinnosti.
V případě, že rodič i nadále odmítá plnit soudní rozhodnutí, nařídí soud výkon rozhodnutí a to uložením pokuty, která může být uložena opakovaně a jednotlivé pokuty mohou dosahovat až 50.000 Kč. V nezbytném případě pak nařídí odnětí dítěte tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dle dohody dítě nemá být a jeho předání tomu, komu bylo rozhodnutím nebo dohodou svěřeno.

V případě, že o rozsahu styku již dříve rozhodl soud a dospěje následně k závěru, že rodiči bylo opakovaně bezdůvodně bráněno ve styku s nezletilými dětmi, může zahájit řízení o změně výchovného prostředí.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

Formulář

ke stažení zde:Počet zobrazení: 13251 | Aktualizováno: 29. 09. 2013