Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Ustanovení myslivecké stráže

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
• Písemný souhlas navrhovaného s výkonem funkce myslivecké stráže.
• Po prověření znalostí práv a povinností myslivecké stráže doloží navrhovaný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro výkon funkce, fotografii, občanský průkaz, lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění.

Základní informace:
Jedná se o řízení zahájené na základě návrhu uživatele honitby.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Uživatel honitby

Další účastníci řízení:
Navrhované osoby na mysliveckou stráž.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města
ke stažení zde: Tiskopis - Ustanovení myslivecké stráže

Právní předpis podle kterého se postupuje:
-zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
-vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti, v platném znění
-zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
bez poplatku

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat

Související:
Mysl. stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:je starší 21 let, má bydliště na území ČR, je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům, je fyzicky a zdravotně způsobilá pro výkon funkce, prokázala znalost práv a povinností mysl. stráže, složila slib, má platný lovecký lístek a zbrojní průkaz, je pojištěna a vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena VilímkováPočet zobrazení: 4188 | Aktualizováno: 29. 09. 2013