Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Uzavření manželství

Zámeček

 Zámeček-Ernestinum

Obřadní síň


Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19  Příbram I - Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností - I. patro, č. dveří 215

Kontaktní osoba: Helena Ziopulosová

Další potřebné doklady, informace apod.:
- Občanský průkaz ČR nebo platný cestovní doklad ČR (je-li předložen cestovní doklad musí snoubenec dále předložit výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním vztahu a o místě trvalého pobytu).
- Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii).
- Příp. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky).

Cizinci:
- Cestovní doklad.
- Rodný list s překladem a příslušnými ověřeními.
- Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s překladem a příslušnými ověřeními.
- Popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství s překladem a ověřením nebo úmrtní list manžela (manželky) s překladem.
- Potvrzeni o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané PČR; to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Základní informace:
Manželství lze uzavřít:
Před kterýmkoliv matričním úřadem.
Před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt.
Před orgánem státem registrované církve.
Před orgánem státem registrované náboženské společnosti.
Před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho kdo chce uzavřít manželství, ohrožen.
V cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen.
Před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.
V cizině též před orgánem k tomu zmocněným.

Postup:
Osobně se oba snoubenci nebo jeden z nich dostaví na oddělení matriky, obřadů a slavností, kde dostanou k vyplnění „Dotazník k uzavření manželství" (tento lze i vytisknout zde-tisknout pouze na A3 oboustranně) a další instrukce, jaké další doklady jsou potřebné k vyřízení jejich žádosti. 
Postup se nevztahuje na:
Manželství nemůže být uzavřeno:
- se ženatým nebo vdanou ženou,
- mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
- nezletilým, výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než 16 let,
- osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
- osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.
Manželství nevznikne:
- jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
- jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let,
- jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu,církve nebo náboženské společnosti,
- jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem,
- jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Snoubenci, nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců.
Další účastníci řízení:
Pokud snoubenec, (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li pobyt na území ČR - 3.000,-Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,-Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,-Kč.

Poplatky se platí před provedením úkonu - v hotovosti.

Kde získáte další informace:
Odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností, telefon 318 402 580.

Poznámky:
Radou města byly stanoveny tyto dny, čas a místo konání svatebních obřadů:
I. den – pátek
čas – 9.00 – 14.00 hod.
místo – obřadní síň MěÚ Příbram
V tento den, čas a místě, je uzavírání manželství bez poplatku.

II. Další dny pro uzavírání manželství
den – každá druhá a čtvrtá sobota v měsíci
čas – 9.00 – 14.00 hod.
místo – obřadní síň MěÚ Příbram
V těchto dnech, čase a místě se platí poplatek 1000,- Kč dle zákona o správních poplatcích.

V obřadní síni zajišťujeme přítomnost matrikářky a oddávajícího. Hudební doprovod na varhany zajišťuje pan Josef Mestl - repertoárový list Mestl nebo pan Jaroslav Šimůnek, DiS. - repertoárový list Šimůnek  oba za poplatek 300,- Kč. Obřadní síň je vybavena audio aparaturou umožňující pouštění hudby z CD. Další služby jako je slavnostní přípitek, fotograf, video apod. si zajišťují snoubenci na své náklady. Další informace poskytne přímo matrikářka.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 17504 | Aktualizováno: 06. 05. 2020