Užívání vodních děl

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

Dokončenou stavbu, popř. její část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení lze užívat na základě oznámení nebo kolaudačního souhlasu (u vodních děl stavebně povolených dle zákona č. 50/1976 Sb. kolaudačního rozhodnutí).

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Stavebník nebo jeho zástupce (na základě plné moci).

Další účastníci řízení:

Oznámení o užívání stavby ani vydání kolaudačního souhlasu nemá charakter správního rozhodnutí.

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města.

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu:

Povolení je vydáváno ve správním řízení.

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

  • rozhodnutí o povolení užívání stavby - 1000 Kč
  • rozhodnutí o povolení předběžného užívání stavby - 1000 Kč
  • rozhodnutí o povolení zkušebního provozu - 1000 Kč
  • rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby - 1000 Kč
  • souhlas se změnou užívání stavby - 500 Kč.
  • poplatek za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh podán po lhůtě k dokončení stavby - za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč.

 

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 6753 | Aktualizováno: 01. 11. 2018