Žádost o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 117.

Potřebné doklady a informace: Občanský průkaz nebo pas společně s náhradním dokladem za občanský průkaz + doklady uvedené v žádosti podle vykonávané činnosti, a to:

1) Žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení
• rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdrav. zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) a
• doklad o tom, že
a) registruje pojištěnce - potvrzení zdrav. pojišťovny (příp. zdrav. pojišťoven) nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí – potvrzení krajského úřadu nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby - potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby

2) Žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec státního zdrav. zařízení (SZZ)
• potvrzení, že je zaměstn. SZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře
• potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře - doklad o atestaci

3) Žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdrav. zařízení (NSZZ)
• potvrzení, že je zaměst. NSZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře
• potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře – doklad o atestaci
• ověřenou kopii rozhodnutí o registraci NSZZ, jehož je zaměstnancem,
• doklad (popř. ověřenou kopii) o tom, že NSZZ, jehož je žadatel zaměstnancem
a) registruje pojištěnce - potvrzení zdrav. pojišťovny (příp. zdravotních pojišťoven) nebo
b) zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí – potvrzení krajského úřadu, nebo
c) vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby - potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby.

Postup: Písemná žádost adresovaná Dopravnímu úřadu je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je v souladu se správním řádem v dané věci rozhodnuto.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla do 7 dnů od podání žádosti a doložení všech dokladů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Každý praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, který trvalým bydlištěm spadá do působnosti MěÚ Příbram.

Formulář ke stažení:        Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře - O5

Právní předpis, podle kterého se postupuje: § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 

Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507Počet zobrazení: 5919 | Aktualizováno: 27. 09. 2013