Vydání rybářského lístku

Rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí.

Rybářské lístky vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Další potřebné doklady, informace apod.:
- občanský průkaz
- u žádosti o první rybářský lístek osvědčení o získané kvalifikaci, u žádosti o další rybářský lístek - dříve vydaný rybářský lístek event. jiný doklad osvědčující, že žadatel již byl držitelem ryb. lístku (k vydání rybářského lístku na 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů)
- cizinci – platný ryb. lístek nebo doklad, že byl držitelem ryb. lístku, nebo osvědčení o získané kvalifikaci, nebo licenci, popř. obdobný doklad vydaný v zemi, jejímž je občanem

Základní informace:
Jedná se o řízení zahájené na základě žádosti občana

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetu ke stažení zde: Tiskopis - Žádost o vydání rybářského lístku 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění
- vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Správní (případně jiný) poplatek:
- na 30 dní za 200 Kč
- roční 100 Kč (mládeži do 15 let 50 Kč)
- tříletý 200 Kč (mládeži do 15 let 100 Kč)
- na 10 let 500 Kč (mládeži do 15 let 250 Kč)
- na dobu neurčitou 1 000 Kč 

Rybářská stráž, rybářský hospodář, studenti odborných škol s výukou rybářství, osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - platí polovinu poplatku.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání.

Za správnost návodu odpovídá:
Alena VilímkováPočet zobrazení: 6413 | Aktualizováno: 31. 10. 2017