Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Vyhlášení památného stromu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Doklad o vlastnictví k pozemku, na kterém strom roste, situační náčrt – zákres do KN mapy.

Základní informace:
Jedná se o řízení, kdy cenný strom může být vyhlášen za památný, a tím je u něj ze zákona zajištěna větší ochrana.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Řízení zahajuje orgánu ochrany přírody.

Další účastníci řízení:
Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, případně ti, o jejichž právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být v řízení jednáno nebo jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím dotčeny. Vždy musí být doloženo vyjádření obce, na jehož strom roste.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání. Vydané rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat.

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Běla KomancováPočet zobrazení: 3470 | Aktualizováno: 29. 09. 2013