Vyjádření dle zákona o vodách

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Základní informace:

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o vodách možný, popř. za jakých podmínek

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti nebo jejich zmocněnec

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a na internetových stránkách města

ke stažení zde:

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
  • vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu:

Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení

Náležitosti žádosti:

Viz formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vyjádření není zpoplatněno správním poplatkem

 

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 5143 | Aktualizováno: 01. 11. 2018