Vyjádření dle zákona o vodách

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Základní informace:
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle zákona o vodách možný, popř. za jakých podmínek

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti nebo jejich zmocněnec

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí a na internetových stránkách města

ke stažení zde:

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Postup podle správního řádu :
Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení

Náležitosti žádosti:
Viz. formulář žádosti.

Správní (případně jiný) poplatek:
vyjádření není zpoplatněno správním poplatkem

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Miloš DubovskýPočet zobrazení: 3532 | Aktualizováno: 01. 11. 2018