Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

např. projektovou dokumentaci

Lhůta pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Každá právnická nebo fyzická osoba, která k výše uvedeným záměrům potřebuje vyjádření dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

Právní předpis podle kterého se postupuje:

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
 • 237/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • 257/2009 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • 341/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • 352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
 • 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
 • 374/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.
 • 376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
 • 382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
 • 384/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání vyjádření není zpoplatněno správním poplatkem

Za správnost návodu odpovídá: Marcel StrnadPočet zobrazení: 3717 | Aktualizováno: 29. 09. 2013
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21