Výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, Odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:

Situační náčrt , vyjádření Lesního odborného hospodáře a zdůvodnění

Základní informace:

Jedná se o řízení, ve kterém orgán státní správy lesů v odůvodněných případech na žádost vlastníka pozemků může povolit výjimku ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesních kultur v souladu s ustanovením § 31 odst. 6 lesního zákona

Lhůta pro vyřízení:

Na povolení této delší lhůty se nevztahují obecné předpisy o správním řízení

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka lesního pozemku

Další účastníci řízení:

Případní spoluvlastníci pozemku

Formulář, kde je k dispozici:

Tiskopis žádosti lze získat na Odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde: Tiskopis - Výjimka ze zákonných lhůt

Právní předpis podle kterého se postupuje:

  • zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění

Správní (případně jiný) poplatek:

Vydání rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Za správnost návodu odpovídá: Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 5759 | Aktualizováno: 29. 09. 2013