Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Gen. R. Tesaříka 19, 261 19, 1. patro.

Další potřebné doklady, informace apod.:

Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince.

Základní informace:

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi (§ 11 odst. 1 zákona 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).

Lhůta pro vyřízení:

Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Osobně nebo zmocněnec na základě plné moci.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:

•  zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, 
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Náležitosti žádosti:

Osobní data osoby, která žádá o výpis z Rejstříku trestů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:

100 Kč

Za správnost návodu odpovídá:

Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 9850 | Aktualizováno: 22. 01. 2019