Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19, 1. patro.


Další potřebné doklady, informace apod.:
Občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince.

Základní informace:
Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi (§ 11 odst. 1 zákona 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).

Lhůta pro vyřízení:
Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Osobně nebo zmocněnec na základě plné moci.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, 
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Náležitosti žádosti:
Osobní data osoby, která žádá o výpis z Rejstříku trestů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
100,- Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 6673 | Aktualizováno: 22. 01. 2019