Výpis z Rejstříku trestů - Czech POINT

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R.Tesaříka 19, 261 01, 1. patro, Odbor občanských agend:
- oddělení matriky, obřadů a slavností - Ing. Marika Vašková
- oddělení evidence obyvatel - Ivana Soukupová

Další potřebné doklady, informace apod.:
- občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince.

Základní informace:
Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Výpis se vydá na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby nebo v rámci poskytování právní pomoci této osobě advokátovi (§ 11 odst. 1 zákona 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů).

Lhůta pro vyřízení:
Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
- osobně nebo zmocněnec na základě plné moci.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Náležitosti žádosti:
Osobní data osoby, která žádá o výpis z Rejstříku trestů v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
100,- Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Helena ZiopulosováPočet zobrazení: 5944 | Aktualizováno: 22. 01. 2019