Výpis ze živnostenského rejstříku

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Obecní živnostenský úřad MěÚ Příbram, ul. Gen Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, druhé patro

Další potřebné doklady, informace apod.:
Průkaz totožnosti.

Základní informace:
Rejstřík je veřejný seznam, s výjimkou údajů o uložených pokutách (s výjimkou blokových pokut) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Lze z něj vydat výpis úplný, částečný nebo jen potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.
Právnická osoba jejímž jménem jedná statutární orgán.
Zmocněnec na základě plné moci.

Formulář, kde je k dispozici:
Na Obecním živnostenském úřadu MěÚ Příbram,ul. Gen Tesaříka 19, Příbram I, naproti Sokolovně, druhé patro, číslo dveří 312.

ke stažení zde:

žádost o výpis z ŽR

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí 20,-Kč za každou i započatou stránku. Správní poplatek lze uhradit v pokladně MěÚ ( v téže budově jako Obecní živnostenský úřad), případně složenkou prostřednictvím České pošty, s.p.Počet zobrazení: 5970 | Aktualizováno: 27. 03. 2014