Vystavení veřejné listiny o identifikaci

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení matriky, obřadů a slavností, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19 Příbram I, 1. patro, č. dveří 213.

Základní informace:
Účelem identifikace je stanovit opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zamezit nelegálním tokům peněz pocházejících z trestné činnosti přes fiktivní osoby a firmy. Pro některé dohody, transakce a obchody je třeba blíže specifikovat jejich účastníky. Proto je povinným subjektům zákonem uložena povinnost jejich identifikace. Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny. Identifikovaný klient je vždy fyzická osoba, která je účastníkem obchodu, nebo jedná za právnickou osobu.

Povinné subjekty:
Povinné subjekty stanovuje zákon a jsou to zejména banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny. Dále všechny podnikatelské subjekty, přijímající platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 000 EURO.

Zprostředkovaná identifikace:
•  zastoupení na základě plné moci, kdy je identifikován zmocněnec povinného subjektu.
•  za povinnou osobu provádí identifikaci notář, v přenesené působnosti krajský úřad, nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností

Zjišťované údaje:
•  u fyzické osoby se zjišťuje jméno a příjmení, rodné číslo, pohlaví, trvalý, nebo jiný pobyt; číslo a doba platnosti průkazu
totožnosti a orgán, nebo stát, který průkaz vydal,
•  u právnické a podnikající fyzické osoby se zjišťuje název firmy, včetně jejího odlišujícího dodatku, sídlo firmy a její
identifikační číslo; dokládá se jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt statutárního orgánu, nebo jeho člena; je třeba uvést většinového společníka, nebo ovládající osoby a identifikaci fyzické osoby, která jménem firmy jedná v daném obchodu.

Postup:
Fyzická osoba, která má být identifikovaná se dostaví na příslušný úřad s požadovanými doklady a listinami. Pověřený zaměstnanec úřadu, provádějící identifikaci, tyto dokumenty posoudí a sepíše na jejich základě listinu o identifikaci. Tato listina má charakter veřejné listiny a jsou k ní nedílně připojeny kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťoval. O provedených identifikacích a vydaných veřejných listinách o identifikaci vede úřad přesnou evidenci.

Požadované doklady a listiny:
Žádost povinného subjektu o identifikaci, souhlas identifikované osoby s identifikací a uvedením osobních údajů v listině. Doklad totožnosti obsahující fotografii (občanský průkaz, cestovní pas). Doklad o trvalém, nebo jiném pobytu, není-li
v předkládaném dokladu uveden. U zmocněnce účastníka obchodu plná moc s úředně ověřeným podpisem a u právnických a podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení a pod:
•  povinný subjekt požádá o zprostředkovanou identifikaci všech účastníků transakce na úřadu, který je oprávněný provádět identifikaci. Účastníci musí být povinným subjektem na žádosti jmenovitě uvedeni a žádost musí vždy obsahovat jednoznačně sdělený účel identifikace,
•  identifikovaný osobně na oprávněném úřadu prohlásí, že identifikace má být provedena na žádost konkrétního, přesně specifikovaného povinného subjektu a v prohlášení sdělí úřadu zákonem požadované údaje a jednoznačně sdělený účel
identifikace,
•  identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby,
•  identifikace není vázaná na místo pobytu fyzické osoby ani na sídlo podnikatelské firmy právnické osoby.

Formulář, kde je k dispozici:
Žádost o identifikaci a prohlášení identifikované osoby poskytují povinné subjekty, které identifikaci požadují.

Lhůta pro vyřízení:
Identifikace a sepsání veřejné listiny se provádí bez zbytečného odkladu na základě dohody zúčastněných stran.

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Související právní předpisy
•  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – část IV,
•  zákon č. 634 2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Správní (případně jiný) poplatek:
Podle položky č. 10 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven správní poplatek ve výši 200,- Kč, který se hradí v pokladně Městského úřadu Příbram.

Opravné prostředky
Nejsou stanoveny

Ke získáte další informace:
tel. 318 402 583.

Za správnost návodu odpovídá:
Helena Ziopulosová

 

 

 Počet zobrazení: 13059 | Aktualizováno: 15. 05. 2019