Žádost o kolaudaci stavby komunikace

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram, 

Základní informace:
Týká se staveb, u kterých bylo vydáno stavební povolení Odborem silničního hospodářství (dříve Odborem stavební úřad a územní plánování) Městského úřadu v Příbrami. Písemná žádost  je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno stanovisko, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
• Dopravní inspektorát - Policie ČR,
• dotčené orgány státní správy podle konkrétních podmínek stavby
• správci inženýrských sítí
• majitel pozemku
• správce komunikace

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat  na Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je
ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek se nevyměřuje.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
• vyhláška č. 502/2006 Sb., o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu
• vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 50 000 Kč u fyzické osoby, ve zvláštních případech až 500 000,- Kč
• pokuta až do výše 1 000 000 Kč u fyzické nebo právnické osoby, podnikající podle zvláštního předpisu, ve zvláštních případech až 10 000 000 Kč

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Ondřej KlečkaPočet zobrazení: 8229 | Aktualizováno: 08. 11. 2022