Žádost o povolení odstranění stavby komunikace

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram

Základní informace:
Týká se silnic II. a III. třídy v působnosti MěÚ Příbram, dále místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích v působnosti MěÚ Příbram. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno stanovisko, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát-Policie ČR, další účastníci řízení a dotčené orgány státní správy podle konkrétních podmínek stavby.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, nebo zde Tiskopis žádosti o povolení odstranění stavby PK

 Právní předpis podle kterého se postupuje:

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí 100,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově v pokladně MěÚ Příbram nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 502/2006 Sb., o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 200 000,- Kč u fyzické osoby, ve zvláštních případech až 500 000,- Kč
• pokuta až do výše 200 000,- Kč u právnické nebo podnikající fyzické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Ondřej KlečkaPočet zobrazení: 5697 | Aktualizováno: 29. 09. 2013