Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 117.

Potřebné doklady: Doklad totožnosti, vyplněná žádost + výpis z evidenční karty řidiče. 

Základní informace: Žádost o upuštění zbytku zákazu řízení motorových vozidel může žadatel podat nejdříve po uplynutí jeho poloviny, a to u orgánu veřejné moci, který mu zákaz uložil.

Postup: Písemná žádost je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení: Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Fyzická osoba, které byl Dopravním úřadem MěÚ Příbram uložen zákaz řízení motorových vozidel.

Formulář ke stažení:        Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 
Správní poplatek: Poplatek se nevyměřuje.
 
Opravné prostředky: Dle § 83 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává prostřednictvím Dopravního úřadu Městského úřadu Příbram, oddělení řidičských průkazů.
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507


Počet zobrazení: 5733 | Aktualizováno: 27. 09. 2013