Žádost o udělení licence pro provozování linky MHD

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108 261 01 Příbram, p. Eberlová, tel. 318 402 552

Základní informace:
Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti je vedeno správní řízení na základě něhož je vydáno rozhodnutí o udělení licence.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být držitelem koncese opravňující provozovat veřejnou linkovou dopravu. Žadatel musí předložit žádost, jejíž přílohou je návrh trasy linky (popř. její grafický plánek), návrh jízdního řádu linky, kopie koncesní listiny a výpisu z obchodního rejstříku.

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát - Policie ČR, odbor dopravy Stč.KÚ, vlastníci komunikací, po nichž jsou vedeny trasy linek, vlastníci označníků, obce, v jejíchž obvodu budou umístěny zastávky.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

žádost lze též napsat volnou formou. 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
• vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy ve znění pozdějsích předpisů

Náležitosti žádosti:
Vyplněnou žádost s přílohami

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí 300,-- Kč za každou jednotlivou linku. Při závazku veřejné služby se správní poplatek nevyměřuje. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově v pokladně MěÚ Příbram nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Kde získáte další informace:
p. Ilona Eberlová, tel. 318 402 552

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
pokuty v souladu s § 35 zákona č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá:
p.Ilona EberlováPočet zobrazení: 6132 | Aktualizováno: 29. 09. 2013