Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní způsobilost

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 119.

Potřebné doklady: Vyplněná žádost + posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel dále prokázat odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Ani tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů.

Základní informace: Posuzujícím lékařem se rozumí: a) registrující praktický lékař b) lékař zařízení závodní preventivní péče c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

Postup: Písemná žádost adresovaná zdejšímu úřadu je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení: Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům, které bylo řidičské oprávnění odňato z důvodu zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.

Formuláře ke stažení:       Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní způsobilost        Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. 
 
Správní poplatek: Správní poplatek se nevyměřuje. 
 
Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507


Počet zobrazení: 10859 | Aktualizováno: 27. 09. 2013