Žádost o vrácení řidičského oprávnění - 12 bodů

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 119.

Potřebné doklady a informace: Vyplněná žádost, výpis z evidenční karty řidiče, doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupin řidičských oprávnění o jejichž vrácení žadatel žádá a doklad o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického posudku. Žadatel svou totožnost prokazuje občanským průkazem nebo pasem společně s náhradním dokladem za občanský průkaz.

Postup: Písemná žádost adresovaná Dopravnímu úřadu je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a po projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení: Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům, kterému vypršela roční lhůta po dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů.

Formulář ke stažení:        Žádost o vrácení řidičského oprávnění - 12 bodů

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. 
 
Správní poplatek: Správní poplatek se nevyměřuje. 
 
Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí. 
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507


Počet zobrazení: 5835 | Aktualizováno: 27. 09. 2013