Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zákaz činnosti

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 117.

Potřebné doklady: Vyplněná žádost (v případě, že bylo rozhodnuto o upuštění od zbytku zákazu činnosti, doloženou tímto rozhodnutím s vyznačením právní moci) a výpis z evidenční karty řidiče. V případě, že byl žadateli soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců, je žadatel povinen předložit také originál posudku jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vypracovaný praktickým lékařem + dopravně psychologické vyšetření. Žadatel svou totožnost prokazuje dokladem totožnosti. Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí být žádost dále doložena dokladem o odborné způsobilosti žadatele. Tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 60 dnů.

Postup: Písemná žádost je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a po projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení: Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Fyzická osoba, které skončil zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel.

Formulář ke stažení:        Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zákaz činnosti

Právní předpis, podle kterého se postupuje: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.
 
Správní poplatek: Správní poplatek se nevyměřuje.
 
Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
 
Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507.


Počet zobrazení: 6877 | Aktualizováno: 21. 10. 2013