Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zákaz činnosti

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-12.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-12.00

Kontakt

Adresa

Gen. R. Tesaříka 19,Příbram I, přízemí, kancelář č.116a a 117

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, oddělení řidičských průkazů

Potřebné doklady

Vyplněná žádost (v případě, že bylo rozhodnuto o upuštění od zbytku zákazu činnosti, doloženou tímto rozhodnutím s vyznačením právní moci) a výpis z evidenční karty řidiče. V případě, že byl žadateli soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu nejméně 6 měsíců, je žadatel povinen předložit také originál posudku jeho zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vypracovaný praktickým lékařem + dopravně psychologické vyšetření. Žadatel svou totožnost prokazuje dokladem totožnosti. Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí být žádost dále doložena dokladem o odborné způsobilosti žadatele. Tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší 60 dnů. V případě, že trest zákazu činnosti byl uložen na dobu 18 měsíců a více, nebo byl uložen správní trest dle § 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu, musí žadatel prokázat též absolvování terapeutického programu.

Postup

Písemná žádost je zaevidována a po kontrole její úplnosti, ověření totožnosti žadatele a po projednání je v souladu se správním řádem vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení

Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost

 Fyzická osoba, které skončil zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel.

Formulář ke stažení

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Správní poplatek

 Správní poplatek se nevyměřuje.
 

Opravné prostředky

Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
 

Související právní předpisy

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 


Počet zobrazení: 13003 | Aktualizováno: 25. 06. 2024