Žádost o vydání cestovního pasu


Na Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů jsou k vyzvednutí připraveny cestovní doklady s datem podání žádosti do 26.04.2021 včetně. Průkazy lze vyzvednout osobně v úředních hodinách.

Úřední hodiny          Stav na přepážkách on-line          Elektronické objednání

Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018   

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 19  Příbram, I. patro.
O vydání cestovního pasu lze požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na Úřadu městské části Prahy 1 až 22 a na zastupitelských úřadech ČR, Ministerstvo vnitra České republiky (pouze ve zkrácených lhůtách).

Důležité upozornění:

Upozorňujeme, že neplatné cestovní pasy se dle zákona o cestovních dokladech odevzdávají. Pokud občan ČR cestovní pas nepožaduje obnovit, je i zde povinnost odevzdat neplatný cestovní pas na oddělení OP a CD MěÚ Příbram.

Další potřebné doklady, informace apod.:

K žádosti o vydání cestovního pasu se předkládají tyto doklady (v originále):

1) Občané starší 18 let:
•  platný občanský průkaz (v případě jeho ztráty potvrzení o občanském průkazu a rodný list).

2) Občané 15 – 18 let:
•  platný občanský průkaz + rodný list,
•  nutná přítomnost zákonného zástupce (rodiče s platným občanským průkazem), dává souhlas s vydáním cestovního dokladu

3) Občané mladší 15 let:
•  rodný list,
•  při vydání 1. cestovního pasu rodné listy rodičů dítěte,
•  občanský průkaz rodiče, který dítě doprovází.

Vysokoškolské tituly se do cestovních pasů nezapisují.

Všechny neplatné cestovní pasy se vracejí.

Děti se do cestovních pasů rodičů nezapisují.

Základní informace:

•  vydávají se cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-Pasy), od 1. dubna 2009 jsou v nosiči dat uloženy dva biometrické údaje – biometrické zobrazení obličeje a otisky prstů,
•  cestovní pas se vydává všem občanům České republiky bez ohledu na věk.

Postup:

Žádá se osobně na příslušném oddělení MěÚ Příbram nebo na jiném úřadě viz. výše. Elektronické podání žádosti není přípustné.

Postup se nevztahuje na občany jiných států.

Lhůta pro vyřízení:

•  e-Pas - 30 dnů,
•  e-Pas ve zkrácené lhůtě (BLESK) - 24 hodin v pracovních dnech nebo 5 pracovních dnů.

Platnost:

e-Pas i e-Pas typu BLESK:
•  pro občana staršího 15 let - 10 let,
•  pro občana mladšího 15 let - 5 let.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:

Žádost o e-Pas podává:
•  osobně občan starší 15 let,
•  občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce podepíše souhlas při podání žádosti před úředníkem,
•  pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce (rodič) za přítomnosti dítěte (z důvodu pořízení fotografie),
•  místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy nebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
•  za občana, jehož svéprávnost je omezena, podává žádost zákonný zástupce po předložení rozsudku okresního soudu o určení opatrovnictví.

Občan je povinen uvést pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat.

Převzetí cestovního pasu:

•  občan starší 15 let,
•  zákonný zástupce občana mladšího 15 let,
•  zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost je omezena.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může občan převzít u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, místo převzetí uvede při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Cestovní pas vydaný ve lhůtě v pracovních dnech 24 hodin může převzít pouze u Ministerstva vnitra České republiky - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice Pražského povstání).

Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách (platné od 16.02.2021 do odvolání):

•  pondělí, středa: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00 hod.
•  úterý, čtvrtek: 8:00 - 11:00 hod, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00 hod. 
•  pátek: 8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00 hod. 

Cestovní pas vydaný 5 pracovních dnů může převzít u Ministerstva vnitra České republiky nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu:

Držitel cestovního dokladu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání. V zahraničí nejbližšímu zastupitelskému úřadu a po návratu do České republiky také orgánu příslušnému k vydání cestovního dokladu.

Formulář, kde je k dispozici:

Pro e-Pas formulář není, žádost se nabírá digitálně.

Právní předpis podle kterého se postupuje:

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

•  zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění,
•  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění,
•  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.

Správní poplatky:

1) e-Pas vydání ve lhůtě 30 dnů:
•  občan starší 15 let – 600,- Kč,
•  občan mladší 15 let – 100,- Kč,

2) e-Pas vydání 24 hodin v pracovních dnech:
•  občan starší 15 let - 6.000,- Kč,
•  občan mladší 15 let - 2.000,- Kč,

3) e-Pas vydání 5 pracovních dnů:
•  občan starší 15 let - 3.000,- Kč,
•  občan mladší 15 let - 1.000,- Kč,

Správní poplatek se platí při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Opravné prostředky:

Cestovní doklady se vydávají a změny v cestovních dokladech se provádějí ve
správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád). Proti rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu, odnětí cestovního dokladu nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Kde získáte další informace:

•  tel. 318 402 590.
•  další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:
Hana ČapkováPočet zobrazení: 48814 | Aktualizováno: 20. 10. 2020