Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče

0 0 0

 

Kde můžete záležitost vyřídit: Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení řidičských průkazů, přízemí, vlevo, kanc. č. 116a a 117.

Potřebné doklady:

Je-li žadatelem fyzická osoba:

  • doklad totožnosti
  • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, vydané krajským úřadem
  • adresu místa kontaktního pracoviště

Je-li žadatelem právnická osoba:

  • výpis z obchodního rejstříku
  • rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, vydané krajským úřadem
  • seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci
  • adresu místa kontaktního pracoviště

Postup: Písemná žádost adresovaná Dopravnímu úřadu je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je v souladu se správním řádem v dané věci rozhodnuto.

Lhůta pro vyřízení: Zpravidla do 7 dnů od podání žádosti a doložení všech dokladů.

Kdo je oprávněn podat žádost: Každý poskytovatel domácí zdravotní péče, který trvalým bydlištěm, nebo místem sídla firmy, spadá do působnosti MěÚ Příbram.

Formulář ke stažení: Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče - O5b

Právní předpis, podle kterého se postupuje: § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 
Opravné prostředky: Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související právní předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Upozornění: Přestane-li držitel označení O5b splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, který ho vydal.

Kde získáte další informace: tel. 318 402 506 nebo 507Počet zobrazení: 1514 | Aktualizováno: 05. 01. 2022