Žádosti - stanice měření emisí

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Dopravní úřad, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, oddělení registrace vozidel, přízemí, vlevo, kancelář č. 119.

Další potřebné doklady, informace apod.:
§ 64 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

(1) Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností musí obsahovat

a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu,

b) typ stanice měření emisí,

c) značky (obchodní název stanovený výrobcem) a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,

d) místo, kde bude stanice měření emisí provozována,

e) termín předpokládaného zahájení provozu.

(2) K žádosti žadatel přikládá
a) popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,

b) seznam technologického vybavení stanice měření emisí,

c) kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,

d) stanovisko hygienické služby,

e) doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.

Postup:
Písemná žádost adresovaná Dopravnímu úřadu je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je v souladu se správním řádem v dané věci rozhodnuto.

Lhůta pro vyřízení:
Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Formulář, kde je k dispozici:
Žádost je psána volnou formou.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí.

Náležitosti žádosti:
- indentifikační údaje žadatele
- typ stanice měření emisí
- značky a typy vozidel k měření emisí
- místo, kde bude provozována
- termín zahájení provozu

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí 300 Kč.
Změny v osvědčení k provozování stanice měření emisí 200 Kč.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Dopravního úřadu MěÚ Příbram. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související právní předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde získáte další informace:
tel. 318 402 511

Za správnost návodu odpovídá:
Bc. Andrea Sabotová - vedoucí oddělení registrace vozidelPočet zobrazení: 5377 | Aktualizováno: 27. 09. 2013