Zajištění výživy a náklady neprovdané matky

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Jsem vdaná matka 3 nezletilých dětí. Otec dětí a můj manžel se od nás před měsícem odstěhoval. Nepřispívá na výživu dětí ani provoz domácnosti. Za dětmi dochází a já se zatím nechci rozvádět. Nechce mi ani potvrdit své příjmy pro dávky státní sociální podpory. Jak mám postupovat?

Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
V tomto konkrétním případě může nastávající matka využít svého práva a podat návrh na zajištění úhrady výživy a některých nákladů neprovdané matky u místně příslušného okresního soudu. Místní příslušnost je dána obecným soudem dle bydliště odpůrce. Navrhovatelka je osvobozena od soudních poplatků.

V návrhu musí být konkrétně uvedeno, čeho se navrhovatelka domáhá, v jaké výši ohledně jednotlivých titulů a od kdy. Dále musí být uvedeno, zda oprávněná požaduje některé částky uhradit jednorázově a jiné ve splátkách apod. Návrh musí být doložen důkazy, tj. zejména doklady o výši již vynaložených nákladů.
Částka na výživu pro ženu a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím by měla být určena tak, aby těhotná žena mohla pokrýt v přiměřeném rozsahu všechny své odůvodněné potřeby, které má a bude mít v těhotenství a také ty, které budou pravděpodobně spojeny se slehnutím a její výživou.
Při stanovení konkrétní výše příspěvku bude přihlíženo opět k možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům povinného a daným, předpokládaným i pravděpodobným potřebám oprávněné.

Návrh na určení otcovství může podat matka již narozeného dítěte nebo dítě zastoupené opatrovníkem (tím bývá zpravidla určen orgán sociálně-právní ochrany dítěte – Městský úřad Příbram). Návrh může rovněž podat muž, který o sobě tvrdí, že je otcem. Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují. S řízení o určení otcovství je spojeno rovněž řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilému dítěti. V řízení o určení otcovství je soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k zjištění skutkového stavu, než byly účastníky navrhovány. Skutečnosti vylučující otcovství se prokazují znaleckými posudky.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

Formulář

ke stažení zde:

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 8123 | Aktualizováno: 29. 09. 2013