Závazné stanovisko k umístění stavby na lesním pozemku

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram, odbor životního prostředí

Další potřebné doklady, informace apod.:
Katastrální mapu (ze které budou patrná parcelní čísla) se zákresem stavby.

Základní informace:
Jedná se o řízení, při kterém je orgán státní správy lesů součástí administrativní ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Lhůta pro vyřízení:
V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Vlastník nebo zpracovatelé dokumentací staveb.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis žádosti lze získat na odboru životního prostředí a internetových stránkách města ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
- zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Postup podle správního řádu :
Souhlas či nesouhlas je vydáván jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle § 149 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správní (případně jiný) poplatek:
Vydání závazného stanoviska není zpoplatněno správním poplatkem.

Opravné prostředky:
Řádným opravným prostředkem je odvolání do příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení krajského úřadu.

Poznámky:
Vlastník nebo zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni navrhnout taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.

Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Petr BílekPočet zobrazení: 3509 | Aktualizováno: 29. 09. 2013