Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel.

Další potřebné doklady, informace apod.

  • doklad o oprávněnosti užívat objekt (např. nájemní smlouva),
  • doklad o neužívání objektu (občan, kterému má být údaj zrušen, se nesmí v objektu zdržovat) - nařízení soudu exekuce vyklizením. Doložit lze i svědectvím další osoby.

Základní informace

Ohlašovna pobytu může ve správním řízení zrušit údaj o místu trvalého pobytu občana jen na základě návrhu vlastníka objektu nebo jeho vymezené části (právnická osoba) nebo na návrh oprávněné osoby (vlastník domu, bytu, nájemce bytu, atd.). Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen - tj. Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I.

Postup se nevztahuje na

Údaj o trvalém pobytu nemůže být zrušen, pokud se občan v objektu zdržuje a nebo má užívací právo k objektu.

Lhůta pro vyřízení

Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů od podání návrhu.

Formulář je k dispozici

K dispozici na MěÚ Příbram, Oddělení evidence obyvatel, event. lze vytisknout zde:
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu                    

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod

Osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, oprávněná užívat dům, byt, a nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Správní poplatek

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu 100 Kč.

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • §12 odst. 1 písm. c) zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech,
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.

Opravné prostředky

Odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Kde získáte další informace

Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá

Renata MorováPočet zobrazení: 7295 | Aktualizováno: 18. 09. 2023