Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 01  Příbram I, 1. patro.

Další potřebné doklady, informace apod.:
•  doklad o oprávněnosti užívat objekt (např. nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, dohoda o vypořádání majetku, dohoda o přechodu nájmu bytu)
•  doklad o neužívání objektu (občan, kterému má být údaj zrušen se nesmí v objektu zdržovat) - doložit lze svědectvím další osoby, rozsudkem soudu o vyklizení objektu, atd.

Základní informace:
Ohlašovna pobytu může ve správním řízení zrušit údaj o místu trvalého pobytu občana jen na základě návrhu vlastníka objektu nebo jeho vymezené části (právnická osoba) nebo na návrh oprávněné osoby (vlastník domu, bytu, nájemce bytu, atd.). Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen - tj. Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I.

Postup se nevztahuje na:
Údaj o trvalém pobytu nemůže být zrušen pokud se občan v objektu zdržuje a nebo má užívací právo k objektu.

Lhůta pro vyřízení:
Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů od podání návrhu.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, oprávněná užívat dům, byt, a nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.

Správní poplatek:
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu 100,- Kč.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
•  §12 odst. 1 písm. c) zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
•  zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:
Odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Kde získáte další informace:
• tel. 318 402 584, 318 402 577.
• další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:
Renata MorováPočet zobrazení: 5197 | Aktualizováno: 12. 01. 2016