Ztráty a nálezy

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel.

Další potřebné doklady, informace apod.

Nově od 01.01.2014 platí, že nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Základní informace

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Do agendy ztrát a nálezů obvykle nepatří:

  • věci, které rychle podléhají zkáze,
  • věci nalezené při trestné činnosti,
  • věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé (zvážit, zda nejde o odpad),
  • věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku (televizory, monitory),
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná,
  • věci, které jsou odložené na místě k tomuto určeném (kontejnery na komunální odpad).

Seznam nalezených věcí je vyvěšen na úřední desce MěÚ Příbram a každý měsíc se aktualizuje zde.   

Postup

Nalezenou věc je třeba doručit osobně na Oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram.

Postup se nevztahuje na

Věci nalezené při trestné činnosti a na věci opuštěné.

Lhůta pro vyřízení

Na počkání.

Kdo je povinen nález oznámit, nebo odevzdat

Občan oznámí nález a odevzdá nalezenou věc. O nálezu se sepíše záznam.

Právní předpis podle kterého se postupuje

  • § 1045-1065 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Správní (případně jiný) poplatek

Žádný.

Za správnost návodu odpovídá

Renata MorováPočet zobrazení: 15930 | Aktualizováno: 03. 02. 2022