Ztráty a nálezy

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19, 261 01, 1. patro, Odbor občanských agend – odd. evidence obyvatel, telefon 318 402 577.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Nově od 01.01.2014 platí, že nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Základní informace:
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Postup:
Nalezenou věc je třeba doručit osobně na oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram.

Postup se nevztahuje na:
- věci nalezené při trestné činnosti

Lhůta pro vyřízení:
Na počkání.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Občan oznámí a odevzdá nalezenou věc, sepíše se záznam a vydá se potvrzení o nálezu,
pokud si ho občan vyžádá.

Formulář, kde je k dispozici:
Kniha nálezů je na oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
§ 1045-1065 občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Správní (případně jiný) poplatek:
Žádný.

Za správnost návodu odpovídá:
Morová RenataPočet zobrazení: 7161 | Aktualizováno: 26. 09. 2013