Ztráty a nálezy


Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor občanských agend, Oddělení evidence obyvatel, Gen. R. Tesaříka č.p. 19, 261 01, 1. patro.

Další potřebné doklady, informace apod.:
Nově od 01.01.2014 platí, že nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Základní informace:
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Do agendy ztrát a nálezů obvykle nepatří:

  • věci, které rychle podléhají zkáze,
  • věci nalezené při trestné činnosti,
  • věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé (zvážit, zda nejde o odpad),
  • věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku (televizory, monitory),
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc zcela nepoužitelná,
  • věci, které jsou odložené na místě k tomuto určeném (kontejnery na komunální odpad).


Seznam nalezených věcí je vyvěšen na úřední desce MěÚ Příbram a každý měsíc se aktualizuje.

Postup:
Nalezenou věc je třeba doručit osobně na oddělení evidence obyvatel MěÚ Příbram.

Postup se nevztahuje na:
Věci nalezené při trestné činnosti.

Lhůta pro vyřízení:
Na počkání.

Kdo je povinen nález oznámit, nebo odevzdat:
Občan oznámí nález a odevzdá nalezenou věc. O nálezu se sepíše záznam.

Právní předpis podle kterého se postupuje:
§ 1045-1065 občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Správní (případně jiný) poplatek:
Žádný.

Kde získáte další informace:
Tel. 318 402 577.

Za správnost návodu odpovídá:
Morová RenataPočet zobrazení: 10482 | Aktualizováno: 22. 01. 2019