Zvláštní užívání komunikace – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19 ,261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vyplněnou žádost doloženou stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘ Příbram.
V případě nutnosti omezení silničního provozu je třeba požádat o částečnou nebo úplnou uzavírku komunikace. Rozhodnutí o částečné nebo úplné uzavírce komunikace vydává taktéž Odbor silničního hospodářství MěÚ Příbram.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Odboru silničního hospodářství, Gen.R.Tesaříka 19, 2.poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno  dohodnout osobní převzetí

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ Příbram, vlastník komunikace

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Odboru silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí při zvláštním užívání trvajícím do 10 dnů včetně 100,- Kč, do 6 měsíců včetně 500,- Kč a při delší době 1 000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí, a to buď hotově v pokladně MěÚ Příbram, nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství  MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 5192 | Aktualizováno: 01. 04. 2015