Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19 ,261 01 Příbram, Odbor silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
vyplněnou žádost doloženou stanoviskem DI Policie ČR KŘ Příbram.
Pro vlastní budování inženýrských sítí je třeba získat povolení k provádění stavebních prací.

Základní informace:
Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno si dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ Příbram, vlastník komunikace.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Městského úřadu Příbram, Odboru silničního hospodářství nebo na internetové adrese

ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí při zvláštním užívání 1 000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově na pokladně MěÚ Příbram nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 7730 | Aktualizováno: 29. 09. 2013