Zvláštní užívání komunikace – zřizování vyhrazeného parkování

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19 ,261 01 Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství

Další potřebné doklady, informace apod.:
Vyplněnou žádost doloženou stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘ Příbram.
K vlastnímu zřízení vyhrazeného parkoviště je třeba kromě „Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace“ získat povolení k osazení dopravních značek. Toto „Stanovení dopravního značení“ vydává také Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram a záležitosti jsou vyřízeny najednou.

Základní informace:
Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
Fyzicky do podatelny Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram nebo do kanceláře Samostatného oddělení silničního hospodářství, Gen.R.Tesaříka 19, 2.poschodí
Písemně na adresu: Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství, Tyršova 108, 261 01 Příbram. Písemná žádost adresovaná Samostatnému oddělení silničního hospodářství je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď zasláno poštou žadateli, nebo je možno dohodnout osobní převzetí.

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát Policie ČR KŘ Příbram, vlastník komunikace

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat v kanceláři Samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram nebo je ke stažení zde:

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí při zvláštním užívání trvajícím do 10 dnů včetně 100,- Kč, do 6 měsíců včetně 500,- Kč a při delší době 1 000,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí, a to buď hotově v pokladně MěÚ Příbram, nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Samostatného oddělení silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 500 000,- Kč u právnické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Eva PalivcováPočet zobrazení: 6167 | Aktualizováno: 29. 09. 2013