Zvýšení výživného

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Tyršova 107, Příbram I

Postup:
Příklad:
Jsem rozvedená matka 3 dětí, které mi byly svěřeny do výchovy. Výživné, které bylo soudem vyměřeno před 4 roky, už nestačí k zajišťování potřeb dětí. Nejstarší dcera nastoupila na střední školu a nejmladší do 1. třídy základní školy. Otec nyní přispívá na výživné sporadicky. Jak mám postupovat?

Problematiku lze konzultovat s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD.
V tomto konkrétním případě může matka využít svého práva a podat návrh na zvýšení výživného u místně příslušného okresního soudu, kde byl doposud veden opatrovnický spis nezletilého. Řízení ve věcech péče o nezletilé děti je osvobozeno od soudních poplatků.

V daném případě bude soud přihlížet, zda od předchozího rozhodování o výživném nastaly podstatné změny, které by zvýšení výživného odůvodňovaly. Za takové změny lze považovat zvýšení potřeb nezletilých dětí především s přibývajícím věkem, jejich nástupem do školy , zdravotními důvody (nutnost pořídit dítěti brýle, zubní rovnátka, dítě je alergikem apod.) nebo finančně náročnými mimoškolními aktivitami dítěte.
Rovněž jsou posuzovány změny na straně příjmů obou rodičů a především pak povinného a stejně tak počet výše jejich vyživovací povinnosti.
Je třeba zdůraznit právo dítěte podílet se na životní úrovni obou rodičů, tedy i toho v jehož péči se dítě rozhodnutím soudu nenachází.

V případě, že rodič, kterému byla vyměřena vyživovací povinnost tuto dobrovolně neplní, může oprávněný (druhý rodič, který má svěřeno dítě do péče) podat dle § 276 OSŘ (občanský soudní řád) návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného. Návrh se podává u místně příslušného soudu.

Na druhé straně má právo výživou povinný rodič podat soudu návrh na snížení výživného u místně příslušného okresního soudu, kde byl doposud veden opatrovnický spis nezletilého, v případě, kdy jeho příjmy poklesnou natolik, že není schopen dostát rozhodnutí soudu a soudem vyměřené výživné hradit. Důvody uvedené v návrhu na snížení výživného soud pečlivě přezkoumá.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně (okresní soud) je možné podat odvolání ke krajskému soudu do 15 dnů od obdržení písemného vyhotovení rozsudku.

Formulář

ke stažení zde:

Za správnost návodu odpovídá:
MožíšPočet zobrazení: 8899 | Aktualizováno: 29. 09. 2013