Funkční období ředitelů

0 0 0

Jednou z podstatných změn školského zákona, které přinesla jeho novela č. 472/2011 Sb., je jmenování ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti (dále ředitel) na vedoucí pracovní místo zřizovatelem na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. (Dosud byli ředitelé do funkce jmenováni až na výjimky na dobu neurčitou.)

Znamená to tedy, že ředitelům, kteří vykonávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1. leden 2012) činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení (kromě soukromých a církevních) nepřetržitě

a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,

b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,

c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.

Záleží pak na zřizovateli, zda uplatní ustanovení § 166 odst. 3:

(3) V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

Z citace zákona vyplývá, že zřizovatel konkurs vyhlašovat nemusí. Pokud tak učiní, přestává dosavadní ředitel vykonávat práci na vedoucím pracovním místě k datu uvedenému výše. Stávajícímu řediteli však nic nebrání v tom, aby se do vyhlášeného konkursního řízení přihlásil také.

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informacePočet zobrazení: 6084 | Aktualizováno: 29. 09. 2013