Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole

0 0 0

Ke změnám školského zákona ve smyslu novely č. 472/2011 Sb. dochází i u přijímání žáků do prvního ročníku středních škol (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace).

Významné změny doznalo ustanovení § 60 odst. 7 tím, že pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky (místo dosavadních tří).

Dle § 60 odst. 16 ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů – nově jim tedy písemné rozhodnutí o přijetí nebude zasílat. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí odešle.

Zápisové lístky, kterými uchazeči potvrzují úmysl stát se žáky příslušného oboru vzdělání na dané střední škole, obdrží žáci základních škol přímo ve „své“ škole, ostatní uchazeči na Odboru školství a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel. č. ústředny 257 280 111.Dosavadní lhůta pro jejich odevzdání se prodlužuje z dosavadních pěti dnů na deset.

Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb MěÚ Příbram není oprávněn zápisové lístky poskytovat a k dispozici je nemá.Počet zobrazení: 4149 | Aktualizováno: 29. 09. 2013