Časté otázky týkající se životního prostředí

0 0 0

1) Na svém pozemku si chci jeden strom prořezat a další strom pokácet. Musím mít povolení a na koho se mám obrátit?

2) Bydlím v bytovém domě v Příbrami a před našimi okny roste strom, který nám zcela zakrývá výhled. Na koho se máme obrátit?

3) Soused má na své zahradě strom, který mě obtěžuje tím, že mi zastiňuje okna, veškeré spadané listí musím ze svého pozemku odklízet. Už mě to nebaví. Může s tím někdo něco udělat?

4) Chceme zateplit bytový dům. Slyšel jsem, že jsou problémy s ucpáním otvorů v panelech, snad kvůli hnízdění nějakých ptáků? Potřebujeme k tomu nějaké povolení?

5) Smí se spalovat seno, listí, větve popřípadě jiné rostlinné materiály?

6) Soused mě obtěžuje kouřem. Co s ním?

7) Nalezl jsem černou skládku. Co s ní?

8) O dovolené budu na Orlické přehradě. Kde si mohu koupit povolenky k rybaření?

9) V obci máme chovatele, jeho zvířata jsou vyhublá, mám podezření, že nedostávají potravu a vůbec žijí ve špatných podmínkách.

10) Koupil jsem si pozemek u lesa a chci si na něm postavit rodinný dům, budu od Vás něco potřebovat.

11) Mám zahrádku u potoka (řeky, rybníka) a chci si vodou z potoka zalévat záhony. Můžu?

12) Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem?

13) Koupil jsem dětem želvu zelenavou a papouška šedého. V obchodě mi řekli, že je musím někde registrovat. Je to pravda?

 

1) Na svém pozemku si chci jeden strom prořezat a další strom pokácet. Musím mít povolení a na koho se mám obrátit?

K ořezu dřevin není třeba povolení, řez je však třeba provádět šetrně a ve vhodné vegetační době (která je závislá na druhu), tak, abyste dřevinu nepoškodili.

Co se týká kácení, bez povolení můžete kácet stromy, které ve výšce 1,30 m nad zemí mají obvod kmene do 80 cm (tj. průměr cca 25,5 cm), pokud se nejedná o stromy ve stromořadí či ve významném krajinném prvku. Zapojené porosty dřevin můžete kácet bez povolení do celkové plochy 40 m2. Pokud dřeviny přesahují tyto parametry, musíte si k jejich pokácení předem opatřit povolení ke kácení. Výjimkou jsou ovocné dřeviny, k jejich kácení není potřeba povolení bez ohledu na velikost obvodu, pokud je splněna podmínka, že rostou v zastavěném území obce na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Ve sporných případech doporučujeme konzultaci s orgánem ochrany přírody.

Kácení dřevin povoluje příslušný obecní úřad. V Příbrami povoluje kácení odbor životního prostředí MěÚ. Žádat může pouze vlastník pozemku či nájemce nebo uživatel se souhlasem vlastníka. Kácení lze provádět v období vegetačního klidu, v odůvodněných případech jsou možné výjimky.

Pokud je kácení většího rozsahu, např. z důvodu výstavby, požadujeme zpravidla projekt budoucích sadových úprav pozemku, z kterého vycházíme při předepisování náhradní výsadby.

 

2) Bydlím v bytovém domě v Příbrami a před našimi okny roste strom, který nám zcela zakrývá výhled (je napůl suchý, poškozuje základy budovy apod.). Na koho se máme obrátit?

Dřeviny na veřejných prostranstvích v Příbrami spravují zpravidla Technické služby města Příbrami (adresa U kasáren 6, 261 01 Příbram), které mají pro tyto účely zřízené středisko zeleně (vedoucí pan Petr Polívka). Ten také přijímá podněty občanů na kácení, případně řez dřevin na veřejných prostranstvích. Podněty občanů spolu s odborem životního prostředí individuálně posuzuje přímo na místě. Zde je třeba podotknout, že ve sporných případech lze vyhovět pouze takovým podnětům, kdy se na kácení shodne většina obyvatel daného domu, nebo alespoň ti, které strom přímo omezuje. Proto k podnětu ke kácení doporučujeme připojit např. zápis ze schůze vlastníků, kde jste se touto záležitostí zabývali, se souhlasnými, případně nesouhlasnými podpisy obyvatel domu.

 

3) Soused má na své zahradě strom, který mě obtěžuje tím, že mi zastiňuje okna, kořeny narušují hradbu. Už mě to nebaví. Může s tím někdo něco udělat?

Tento problém nesouvisí s ochranou přírody, ale spadá do oblasti občanskoprávních vztahů. Orgán ochrany přírody kácení dřevin může povolit, nemůže jej nařídit. V tomto Vám úřad nepomůže. Zde se nabízí rada se se sousedem domluvit. Pokud domluva není možná, lze přiměřeně postupovat podle § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: "Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit keřeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu." Přitom strom samozřejmě nesmíte poškodit. Další a mnohdy jedinou možností je řešit záležitost soudní cestou. 

 

4) Chceme zateplit bytový dům. Slyšel jsem, že jsou problémy s ucpáním otvorů v panelech, snad kvůli hnízdění nějakých ptáků? Potřebujeme k tomu nějaké povolení?

Vysoké budovy ve starší bytové zástavbě osidluje rorýs obecný. Hnízdí ve ventilačních průduchách a v dalších otvorech panelů. Vlivem oprav budov, zejména zakrýváním otvorů a dutin při zateplování zdí, výstavbě obytných podkroví a opravě střech, přichází o vhodná hnízdiště. Pokud dochází k těmto úpravám v době hnízdění, mohou být přímo zazděna živá mláďata. Rorýs je zvláště chráněný živočich. Zákon zakazuje např. škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, rušit je, poškozovat nebo ničit jejich užívaná sídla.

Pro řešení tohoto problému se nabízí následující postup:

  • Na hnízdištích rorýsů neprovádět žádné stavební úpravy v době rozmnožování rorýsů tj. od 20. dubna do 10.srpna.
  • Jsou-li již započaty práce na domě, kde rorýsi hnízdí, ponechat prostor minimálně 2-3 pater od horního okraje s ventilačními průduchy bez lešení a dostavět ho až poté, co rorýsi lokalitu opustí (tj. po 10.srpnu).
  • Ve výjimečných případech lze v rekonstrukci pokračovat i na horním patře, kde ve větracích otvorech hnízdí rorýsi. Pak je ovšem nutné omezit práce na cca 9:00 – 15:00 denní doby tak, aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Doporučujeme posouzení odborníkem.
  • Nezaslepovat ventilační otvory (rorýsi tak přicházejí o svá tradiční hnízdiště, navíc dochází-li k tomu v době hnízdění, uhynou všichni ptáci, kteří jsou v té době na hnízdě).
  • Zachovat dosavadní profily otvorů, proti zatékání dešťové vody je možné nad otvory umístit plechové stříšky o přesahu cca 10 cm, popř. nainstalovat šikmo seříznuté trubky. Okraje otvorů je potřeba zpevnit proti poškozování jinými druhy ptáků.
  • Částečné zazdívání otvorů je možné, nechají-li se nezaslepené vletové štěrbiny dlouhé min. 7 cm.
  • Stěnu pod otvorem je vhodné zdrsnit – ošetřit rohovým profilem se síťkou opatřeným štěrkovým tmelem (což rorýsům umožní lépe se přichytit při přistávání) – není nutné v případě, kdy je omítka dostatečně drsná.

Přímo povolení k zateplení se nevydává, nicméně v případě hnízdění těchto ptáků je nutné jejich přítomnost respektovat, jinak půjde o porušení zákona s příslušnou sankcí.

Rada na závěr – naplánujte si zateplení do vhodné roční doby a počítejte s tím, že pokud se výskyt ptáků potvrdí (nebo je předem znám) nebudete moci zaslepit všechny otvory na fasádě domu.

 

5) Smí se spalovat seno, listí, větve popřípadě jiné rostlinné materiály?

V zákoně na ochranu ovzduší je uvedeno, že v otevřených ohništích je možné spalovat jen suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Dobře usušené seno, listí a jiné rostlinné materiály tedy není zakázáno na otevřeném ohništi pálit při dodržení zásad požární bezpečnosti. Porušení tohoto ustanovení zákona může kontrolovat a sankcionovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Příslušná obec si však může vyhláškou stanovit bližší podmínky spalování suchého rostlinného materiálu, lze takové spalování i zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění. Město Příbram podrobnější regulaci nemá upravenou.

Případné pálení většího množství materiálu - je vhodné předem elektronicky ohlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na adrese http://hzssk.webrex.cz/. Pouze ve výjimečných případech je možno volat přímo na operační středisko tel: 950 870 444. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření.

 

6) Soused mě obtěžuje kouřem. Co s ním?

V § 1013 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník je, mimo jiné, uvedeno, že: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku“. Každý, kdo se cítí výše uvedeným jednáním souseda poškozen, může se domáhat ochrany u soudu.

 

7) Nalezl jsem černou skládku. Co s ní?

Černou skládku na území města Příbram nahlaste Odboru životního prostředí MěÚ Příbram (tel. 318 402 476) nebo městské policii (156, 318 620 162). Uvidíte-li někoho odkládat odpady mimo sběrné nádoby nebo vyhrazená místa, pro okamžitý zásah volejte městskou policii. Pro další řízení k uložení pokuty, popř. odstranění skládky si zapište SPZ, barvu a vzhled vozidla, datum a čas, popř. druh odpadu a pořiďte fotodokumentaci. Vaše svědectví k vyřešení problému jen pomůže.

 

8) O dovolené budu na Orlické přehradě. Kde si mohu koupit povolenky k rybaření?

Podle našich informací např.: ČRS-středisko Štědronín, Štědronín 7, 397 01 Písek, tel.: 382 289 160; 606 925 186, e-mail: stedronin@rybsvaz.cz; Hotel Zvíkov, 397 01 Zvíkovské Podhradí, tel.: 382 285 659, e-mail:recepce@hotelzvikov.cz; Restaurace U Cvrků, 398 07 Orlík nad Vltavou, tel.: 382 275 124; 777 160 515; Oldřich Vala, Chrást 12, 398 55 Kovářov, tel: 382 596 818; 721 944 231; František Pták, Chrást 45, 398 55 Kovářov, tel.: 382 596 812; 739 084 916; Ing. Jiří Kraml, Podskalí 212, 262 35 Klučenice, tel.: 318 853 134; 603 187 672; Ráj rybářů, tř. Národní svobody 436, 379 01 Písek, tel.: 777 244 605.

 

9) V obci máme chovatele, jeho zvířata jsou vyhublá, mám podezření, že nedostávají potravu a vůbec žijí ve špatných podmínkách.

Obraťte se na příslušnou veterinární správu, ona může jediná posoudit, zda-li je zvíře skutečně týráno. Tento orgán v krajním případě dá podnět k zajištění náhradní péče týraného zvířete.

 

10) Koupil jsem si pozemek u lesa a chci si na něm postavit rodinný dům, budu od Vás něco potřebovat.

Pokud plánujete stavbu ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (dle snímku katastru nemovitostí), je nutno ještě před vydáním příslušného souhlasu stavebního úřadu si zajistit závazné stanovisko k umístění této stavby. Stanovisko vydává náš odbor.

 

11) Mám zahrádku u potoka (řeky, rybníka) a chci si vodou z potoka zalévat záhony. Můžu?

Povolení k odběru není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá žádné technické zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat energii. Jinak musíte mít povolení vodoprávního úřadu (MěÚ OŽP). Vaše první kroky by měly směřovat ke správci vodního toku, který se musí k vašemu navrhovanému odběru vyjádřit. Konkrétního správce lze vyhledat na adrese: http://www.voda.gov.cz/portal/cz/, popř. jej sdělí přímo vodoprávní úřad. U méně vodných vodních toků je nutno požádat Český hydrometeorologický ústav (adresa: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany) o sdělení údajů o průtocích vody v konkrétním profilu toku. Potom stačí vyplnit příslušnou žádost a podat ji na příslušném vodoprávním úřadu. Je nutno upozornit, že vydání povolení není nárokové.U málo vodných toků se v rámci správního řízení stanovuje minimální zůstatkový průtok, který musí být v toku zabezpečen.

 

12) Má pro mě nějaký význam, že budu vodu odebírat na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem?

Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen jako povinnost, ale také jako ochrana svého zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá žádné dovolání. Pokud však platné povolení k odběru podzemní vody má, má podle platných předpisů i nárok na opatření náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, že o vodu ve studni přišli.

 

13) Koupil jsem dětem želvu zelenavou a papouška šedého. V obchodě mi řekli, že je musím někde registrovat. Je to pravda?

Jde o exempláře živočichů CITES, které se registrují dle zákona č. 100/2004 Sb., které provádí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (Zborovská 11, Praha 5). MěÚ Příbram registrace nezajišťuje. 

 

 Počet zobrazení: 19095 | Aktualizováno: 19. 03. 2014