Přírodní park Třemšín

0 0 0

Okresní úřad Příbram jako orgán ochrany přírody dne 21. 10. 1997 zřídil Přírodní park Třemšín. Rozloha přírodního parku je 112 km2 a obvod 85,014 km po hranici. Park se rozkládá na těchto katastrálních územích: Bezděkov p. Tř. (část), Buková u Rožmitálu p. Tř. (část), Hoděmyšl (část), Hutě p. Tř. (celé), Hvožďany (celé), Leletice (celé), Nepomuk p. Tř. (část), Pňovice (část), Pozdyně (celé), Pročevily (část), Roželov (celý), Rožmitál p. Tř. (část), Skuhrov p. Tř. (část), Starý Rožmitál (část), Vacíkov (celé), Věšín (část), Volenice u Březnice (část), Voltuš (část), Vševily (část).

Pojem "přírodní park" je termínem ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nahrazující původní název "klidová oblast". Zákon o ochraně přírody a krajiny (§ 12) jej charakterizuje jako území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které nejsou chráněny zákonem o ochraně přírody jako zvláště chráněné území.
 
Posláním přírodního parku je zachovat zejména lesní porosty, dřeviny rostoucí mimo les, charakteristickou strukturu zemědělských kultur a dále vytvářet a dotvářet příznivé životní podmínky, zejména s ohledem na geomorfologii území, specifickou flóru a faunu, lesní porosty a rozptýlenou mimolesní zeleň, malé vodní toky, mokřady a louky, soustředěné zejména v zájmových územích ochrany přírody, jako jsou maloplošná zvláště chráněná území, významné krajinné prvky a další prvky územního systému ekologické stability.
V souladu s tímto posláním lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody (Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí) provádět na území přírodního parku zejména následující činnosti:
 1. rekultivovat a provádět vodohospodářské úpravy;
 2. užívat lesní nebo zemědělské pozemky k jiným účelům a měnit stávající kultury;
 3. zavádět intenzivní chov zvěře;
 4. provádět leteckou aplikaci chemických prostředků;
 5. zřizovat zařízení na zneškodňování odpadů, včetně skládek;
 6. provádět geologický průzkum a těžbu nerostů, hornin a humolitů;
 7. umisťovat reklamní, informační a propagační zařízení (ve smyslu § 71 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, v platném znění) mimo zastavěná území venkovského sídelního útvaru;
 8. odstraňovat protierozní meze, strže, balvany a skalky;
 9. rozdělávat ohně mimo označená tábořiště (nevztahuje se na rozdělávání ohňů v případě pálení klestu a dřevního materiálu při lesnických činnostech);
 10. vypalovat suchou trávu;
 11. pořádat stanové tábory, tábořit a bivakovat ve volné přírodě;
 12. pořádat veškeré sportovní, rekreační a jiné hromadné akce mimo zastavěná území venkovského sídelního útvaru (nevztahuje se na společné myslivecké akce - naháňky a odborné semináře);
 13. měnit druh pozemku "ostatní plochy" na jiné druhy pozemků.
Pro celé území parku jsou jakékoliv změny stavu a využití území a stavební činnost, zejména umisťování a povolování nových staveb (včetně jednoduchých, drobných a dočasných), zřizování, změna či rušení vodohospodářských děl včetně ochranných pásem, meliorační zásahy, jiné terénní úpravy (včetně protierozních), zřizování parkovišť a kempů, vázány před vydáním příslušného rozhodnutí orgánu státní správy na souhlas orgánu ochrany přírody (MěÚ OŽP Příbram). Výjimku tvoří stavby sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m a výšku 5 m (zejména zásobníky krmiv pro zvěř, krmelce, posedy) a oplocenky, chránící kultury proti okusu.
Podmínka souhlasu orgánu ochrany přírody se stavební činností neplatí pro pozemky, pro které bude v době výstavby k dispozici platná územně plánovací dokumentace nebo podklady projednané s tímto orgánem. Pro údržbu stávajících objektů a pro běžné údržbové práce nalesnických a zemědělských melioracích za předpokladu, že žádnou z uvedených činností nejsou dotčeny obecně či zvláštně chráněné části přírody ve smyslu zákona.
Zřizování nových stezek a pěšin (značených turistických tras) lze provádět jen se souhlasem pověřeného obecního úřadu (Městský úřad Rožmitál p. Tř. nebo Městský úřad Březnice).
Součástí území parku jsou tyto přírodní rezervace nebo přírodní památky:
 • Přírodní památka Hřebenec
 • Přírodní rezerace Na Skalách
 • Přírodní památka Třemešný vrch
 • Přírodní rezervace Getsemanka I. a II.

Přírodní park Třemšín - mapa

 
Zpracoval: Ing. Petr Walenka, MěÚ OŽP, 2007


Počet zobrazení: 7083 | Aktualizováno: 24. 12. 2009