Významné krajinné prvky

0 0 0

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.

Významnými krajinnými prvky mohou být i jiné části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
 
 

Registrované významné krajinné prvky

(ve správním území MěÚ Příbram jako pověřeného obecního úřadu)
 
 
  • Les Koráb
Lokalizace: k. ú. Březové Hory, město Příbram
 
Významný krajinný prvek Les KorábVýznamný krajinný prvek je z převážné části tvořen březovým hájem (Betula pendula). Dále se zde nacházejí tyto dřeviny: javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub zimní. Les Koráb významně dotváří charakter Březových Hor.
 
 
 

 

  • Lado u Lazeckého mlýna
Lokalizace: pozemek p. č. 738/1, 737/1, 738/2, 739/1, 739/2 v k. ú. Lazec, město Příbram
 
Významný krajinný prvek Lado u Lazeckého mlýnaLokalita se vyznačuje tím, že se jedná o jedno z posledních kvalitních lučních společenstev v celém povodí Litavky, má výjimečnou přírodní a estetickou hodnotu. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a bledule jarní (Leucojum vernum). Současně se jedná o biotop některých zvláště chráněných druhů živočichů např. zmije obecná (Vipera berus) nebo silně ohrožená ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).
 

 

  • Trvalý travní porost v Orlově
Lokalizace: pozemek p. č. 151 v k. ú. Orlov, město Příbram
 
Významný krajinný prvek Trvalý travní porost v OrlověLokalita je charakterizována výskytem silně ohrožených druhů rostlin: hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) (dříve nazývaného hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris)) a všivce mokřadního (Pedicularis sylvatica).
 
 
 

 

  • Motýlí step Pichce
Lokalizace: pozemek p. č. 488/44, 488/45, 488/1, 502/1 v k. ú. Dubno
 
Významný krajinný prvek Motýlí step PichceLokalita vykazuje mozaiku stepních ploch a lesostepních formací s významným výskytem ohrožených druhů motýlů. Pro naši oblast má výjimečnou přírodní hodnotu.
 
Externí odkaz: http://www.facebook.com/album.php?aid=23946&id=100001340497240&l=32e6a6d934
 

 

  • Pastvina u Bukovan
Lokalizace: pozemek p. č. 487/1 a 487/3 v k. ú. Bukovany u Kozárovic
 
Významný krajinný prvek Pastvina u BukovanLokalita se vyznačuje dochovanou různorodostí travinno-bylinných porostů s dominantním smělkem jehlancovitým (Koeleria pyramidata). Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy rostlin vstavač kukačka (Orchis morio) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
 
 
 
 
 
  • Černé bláto
Lokalizace: pozemek p. č. 698/1 v k. ú. Višňová
 
Významný krajinný prvek Černé blátoJedná se o lokalitu, na které se nachází početná populace silně ohroženého chráněného druhu hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a ještě vzácnějšího modráska hořcového (Maculinea alcon). Kromě uvedeného hořce byly v druhově pestrém lučním společenstvu nalezeny další druhy vzácnějších rostlin, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a upolín evropský (Trollius altissimus). Při okraji lesa roste silně ohrožený kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).
 
Externí odkaz na fotoalbum:http://www.facebook.com/album.php?aid=13313&id=100001340497240&l=1412ea6f8c

 

  • Motýlí vrch Ferdinandka
Lokalizace: pozemek p. č. 3286 v k.ú. Příbram
 
Významný krajinný prvek Motýlí vrch FerdinandkaLokalita je výjimečným biotopem stepního charakteru, který hostí velké množství vzácných druhů motýlů naší přírody. Vyskytuje se zde přes tři desítky druhů denních motýlů (např. soumračník čárkovaný (Hesperia comma), žluťásek jižní (Colias alfacariensis), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), vřetenuška čičorková (Zygaena ephialtes), okáč metlicový (Hipparchia semele))
 
Ferdinandku najdete zde: http://tinyurl.com/2vaykxq
Externí odkaz na fotoalbum: http://www.facebook.com/album.php?aid=12976&id=100001340497240&l=662ac6ff0c

 

  • Lada pod Květnou
Lokalizace: parc. č. 3722/7, 3722/8, 3722/38, 3722/39, 3722/40, 3722/41, 3722/43, 2723/1, 3723/2,3723/3, 3723/4 a 3723/6 v k. ú. Příbram
 
Významný krajinný prvek Lada pod KvětnouJedná se o lokalitu se zachovanými střídavě vlhkými až podmáčenými lučními biotopy s regionálně velmi významnou koncentrací vzácných a chráněných rostlin – např. zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upoín evropský (Trollius europaeus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), bohatou faunou motýlů s přítomností specializovaných druhů modrásků - např. modrásek očkovaný(Maculinea teleius), modrásek bahenní (Maculinea nasithous) i výskytem vzácnějších obratlovců – např. ještěrka obecná (Lacerta agilis), chřástal polní(Acrocephalus palustris), ťuhýk obecný (Lanius collurio).

 

  • Mateřídoušková step Brod
Lokalizace: pozemek parc. č. 173/1 v k. ú. Brod u Příbramě
Lokalita o velikosti cca 1,8 ha se nachází mezi obcemi Brod a Jerusalem. Jedná o výjimečný biotop se zachovanými zbytky krátkostébelné stepi s velmi bohatou faunou xerotermního hmyzu, především motýlů. Během průzkumu provedeného v r. 2009 byl na lokalitě potvrzen výskyt 46 druhů denních motýlů, a to jak běžných druhů, tak druhů zasluhujících ochranářskou pozornost – např. žluťásek jižní, modrásek ušlechtilý, modrásek hnědoskvrnný, modrásek tmavohnědý, modrásek běloskvrnný, okáč zední aj. Podobné biotopy a jejich fauna jsou silně ohrožené a jejich zachování je významné nejen v lokálním, ale i celostátním měřítku.


Počet zobrazení: 7392 | Aktualizováno: 24. 12. 2009