Povodňové výstrahy a stav vodních toků

0 0 0

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány (obce), popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi (občany), o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích rozhodných pro vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných (předpovědních) profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.

Více informací naleznete: http://hydro.chmi.cz/hpps/

 

Automatické hlásné profily. Město Příbram ve spolupráci s některými obcemi provozuje na vodních tocích ORP Příbram 12 automatických hlásných profilů. Jde o tyto vodní toky: Litavka, Skalice, Kocába, Příbramský p., Obecnický p., Hrádecký p., Lazský p., Modřejka, Svojšický p., Věšínský p.

 

Výška hladiny vody, popř. průtok je v časových intervalech zobrazován na těchto adresách:

https://stanice.fiedler-magr.cz/index.php?odesli=P%F8ihl%E1sit

(Přihlášení do systému: Jméno: pribram, Heslo: pribram)

http://www.pvl.cz/portal/sap/SmartPhone

 

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla a pod.).

ukázka vodočetné latě

zelená - první stupeň povodňové aktivity (stav bdělosti)

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

žlutá - druhý stupeň povodňové aktivity (stav pohotovosti)

se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

červená - třetí stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení)

se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Zpracoval: Ing. Petr WalenkaPočet zobrazení: 7621 | Aktualizováno: 24. 12. 2009