Územní systém ekologické stability krajiny

0 0 0

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Cílem ÚSES je zejména:

  • vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní ekologicky méně stabilní krajinu,
  • zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
  • zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Vytváření ÚSES je podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát; ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.

Podle biogeografického významu rozlišujeme tři úrovně ÚSES:

  • místní – lokální (vymezuje ji a hodnotí obecní úřady obcí s rozšířenou působností s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem a území chráněných krajinných oblastí),
  • regionální (vymezuje ji příslušný krajský úřad s výjimkou území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území), a
  • nadregionální (vymezuje ji a hodnotí Ministerstvo životního prostředí).


Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra a biokoridory.

Biocentrum je podle § 1 písm. a) vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/199 2Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“) biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je podle § 1 písm. b) vyhlášky č. 395/1992 Sb. území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Vymezení ÚSES stanoví orgány ochrany přírody a krajiny v plánu ÚSES. Náležitosti plánu ÚSES stanovuje vyhláška č. 395/1992 Sb. Plány ÚSES obsahují vedle mapového podkladu také tabulkovou a textovou část popisující funkční a prostorové ukazatele skladebných částí a jejich současný stav, a dále návrhy rámcových opatření k jejich zachování a zlepšení, případně k jejich založení (u nefunkčních částí ÚSES).

Plány ÚSES zpracovávají odborně způsobilé osoby s autorizací udělovanou Českou komorou architektů. Odborné a metodické principy vymezování ÚSES stanovilo Ministerstvo životního prostředí v „Metodice vymezování územního systému ekologické stability“.

Plány nadregionálního a regionálního ÚSES jsou podkladem pro koncepční vymezení v zásadách územního rozvoje krajů.

Plány místního ÚSES upřesňují koncepční vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR) a doplňují ho sítí ÚSES v lokálních parametrech. Plány místního ÚSES obsahují všechny hierarchické úrovně ÚSES a slouží jako podklad pro územní plány obcí, případně regulační plány. Pro tento účel jsou zpracovávány nad katastrální mapou v podrobném měřítku.

 

PLÁN ÚSES PRO ORP PŘÍBRAM

Místní (lokální) Plán ÚSES pro ORP Příbram byl zpracován Společností pro zpracování plánu ÚSES pro ORP Příbram (Ageris s.r.o., IČO: 25576992 a Löw & spol., s.r.o., IČO: 46990798) v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do správního obvodu ORP Příbram, s výjimkou oblasti zasahující do území Chráněné krajinné oblasti Brdy. Jedná se o 78% rozlohy z celkového území ORP Příbram, tj. 62 275 ha. Plán ÚSES pro ORP Příbram obsahuje textovou, tabulkovou, mapovou a datovou část.

odkaz na soubor:

TEXTOVÁ ČÁST – průvodní zpráva (formát PDF, velikost 1 322 kB) obsahuje úvod, popis struktury díla, charakteristiku přírodních podmínek, popis aktuálního stavu přírody a krajiny, popis existujících přírodních hodnot území a jejich potenciálu pro vymezení ÚSES, popis postupu revize a aktualizace ÚSES v zájmovém území, přehled a zhodnocení dosud zpracovaných dokumentací ÚSES, analýzu vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci, revizi a aktualizaci – popis výsledného Plánu ÚSES, přehled provedených změn, návrh managementu, potenciální rizika a ohrožení, závěr a seznam použitých podkladů.

odkaz na soubor:

TEXTOVÁ ČÁST – příloha (formát PDF, velikost 1 336 kB) obsahuje analýzu a návrh změn řešení ÚSES pro jednotlivé obce.

TABULKOVÁ ČÁST obsahuje soupis všech skladebných částí ÚSES v zájmovém území a jejich základní charakteristiky, včetně popisu změn a problémů, dále přehled zpracovaných dokumentací ÚSES, přehled platné územně plánovací dokumentace a zpracovaných komplexních pozemkových úprav v zájmovém území.

odkaz na soubory:

· TABULKOVÁ ČÁST – vysvětlivky k popisům prvků ÚSES (formát PDF, velikost 190 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – nadregionální biokoridory (formát PDF, velikost 278 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – regionální biocentra (formát PDF, velikost 198 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – regionální biokoridory (formát PDF, velikost 753 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – lokální biocentra (formát PDF, velikost 666 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – lokální biokoridory (formát PDF, velikost 852 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – přehledy a ostatní tabulky (formát PDF, velikost 670 kB)

· TABULKOVÁ ČÁST – soupis změn (formát PDF, velikost 208 kB)

 

MAPOVÁ ČÁST obsahuje analytické, návrhové a rozdílové mapy.

V analytických mapách jsou zobrazeny aktuálně platná vymezení ÚSES podle územně plánovací dokumentace v zájmovém území a v bezprostředně navazujícím území, zvláště chráněná území a lokality Natura 2000 (měřítko 1 : 10 000; podklad – Základní mapa ČR 1 : 10 000).

odkaz na soubory:

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 1_123410_2_A (formát PDF, velikost 10 097 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 2_123415_6_A (formát PDF, velikost 32 972 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 3_124312_6_A (formát PDF, velikost 28 353 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 4_ 221205_6_A (formát PDF, velikost 32 006 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 5_ 221208_4_A (formát PDF, velikost 18 635 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 6_221218_6_A (formát PDF, velikost 29 070 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 7_221220_6_A (formát PDF, velikost 27 556 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 8_221222_2_A (formát PDF, velikost 9 268 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 9_222102_6_A (formát PDF, velikost 34 452 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 10_222104_6_A (formát PDF, velikost 37 899 kB)

· ANALYTICKÁ MAPA_list č. 11_222117_6_A (formát PDF, velikost 43 078 kB)

 

V návrhových mapách (Plán ÚSES pro ORP Příbram) jsou vymezeny skladebné části ÚSES a biogeografické členění území (měřítko 1 : 10 000; podklad – katastrální mapa a ortofotomapa).

odkaz na soubory:

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 1_123410_2_N (formát PDF, velikost 29 104 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 2_123415_6_N (formát PDF, velikost 65 669 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 3_124312_6_N (formát PDF, velikost 59 633 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 4_ 221205_6_N (formát PDF, velikost 66 083 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 5_ 221208_4_N (formát PDF, velikost 54 123 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 6_221218_6_N (formát PDF, velikost 59 923 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 7_221220_6_N (formát PDF, velikost 58 213 kB)

· NÁVHROVÁ MAPA_list č. 8_221222_2_N (formát PDF, velikost 16 859 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 9_222102_6_N (formát PDF, velikost 64 983 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 10_222104_6_N (formát PDF, velikost 62 463 kB)

· NÁVRHOVÁ MAPA_list č. 11_222117_6_N (formát PDF, velikost 57 496 kB)

 

V rozdílových mapách jsou vymezeny skladebné části ÚSES podle Plánu ÚSES pro ORP Příbram a aktuálně platné vymezení ÚSES podle územně plánovací dokumentace – vymezení změnových lokalit (měřítko 1 : 10 000; podklad – katastrální mapa a ortofotomapa).

odkaz na soubory:

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 1_123410_2_R (formát PDF, velikost 29 155 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 2_123415_6_R (formát PDF, velikost 66 063 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 3_124312_6_R (formát PDF, velikost 59 829 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 4_ 221205_6_R (formát PDF, velikost 66 509 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 5_ 221208_4_R (formát PDF, velikost 54 386 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 6_221218_6_R (formát PDF, velikost 60 228 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 7_221220_6_R (formát PDF, velikost 58 547 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 8_221222_2_R (formát PDF, velikost 16 919 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 9_222102_6_R (formát PDF, velikost 65 409 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 10_222104_6_R (formát PDF, velikost 62 874 kB)

· ROZDÍLOVÁ MAPA_list č. 11_222117_6_R (formát PDF, velikost 57 779 kB)

 

DATOVÁ ČÁST obsahuje data ve formátu ESRI shapefile s vyplněnou atributovou databází (tabulkou) a dále mapovou část v prostředí ESRI ArcGIS. Tuto část Plánu ÚSES pro ORP Příbram lze poskytnout k možnému využití.

Bližší informace - Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí; kontaktní osoba: Mgr. Marek Duspiva, telefon: 318 402 478, e-mail: marek.duspiva@pribram.eu.

Projekt „Plán ÚSES pro ORP Příbram“, reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008004 byl finančně podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí 2014–2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.Počet zobrazení: 1602 | Aktualizováno: 09. 04. 2024