Změna č. 1 Územního plánu Příbram

 Pořízení Z1 (vč. jejího obsahu) bylo schváleno Zastupitelstvem města Příbram dne 07.10.2019 usn. č. 243/2019/ZM.

Obsah Z1 - text
Obsah Z1 - grafika

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBRAM

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje Změnu č. 1 Územního plánu Příbram (dále jen „změna“).

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 04.03.2021 v 9:00 hodin.

 Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nelze veřejné projednání uspořádat jinak, nežli distanční formou, tj. on-line na odkazu:

meet.google.com/khm-kpsv-qbe

Přes uvedený odkaz je možné se přihlásit v prohlížeči Google Chrome, ideálně 10 minut před zahájením jednání. Každý vstup bude správcem autorizován, proto uvádějte celé své jméno. O slovo se hlaste pomocí ikony „Přihlásit se o slovo“, vypněte si svoje mikrofony a zapínejte je pouze na vyzvání.

Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na tomto webu (níže).

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona).

Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Z1 - návrh -  textová část
Z1 - návrh - srovnávací text
Z1 - návrh - koordinační výkres
Z1 - návrh - koordinační výkres - legenda
Z1 - návrh - výkres ZPF - výřez
Z1 - návrh - výkres ZPF  - legenda

 Počet zobrazení: 2018 | Aktualizováno: 21. 10. 2019